Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 7. 2019

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 25 až 29°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Dokumenty

Vnitřní řád školní družiny

Ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a vyhlášky o zájmovém vzdělávání v platném znění vydává vnitřní řád školní družiny.

1. Údaje o zařízení

Typ zařízení: školské zařízení , součást ZŠ a MŠ Vráž, okres Beroun
Název zařízení: Školní družina
IZO: 150013710
Kapacita: 45 žáků, 
Ředitelka školy: Mgr. Hana Laňová
Personální zabezpečení: vychovatelka : Iva Sevaldová, Ivana Havlíčková 
Adresa: Květnová 64, 267 11 Vráž, tel. 311672256
Účinnost ode dne: 1.9. 2012
Projednáno dne: 30.8.2017 pedagogickou radou
Vydala: ředitelka školy Mgr. Hana Laňová

2. Poslání ŠD

 • ŠD je školské zařízení, určené k zájmovému vzdělávání, umožňuje zájmové i odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování.

3. Přihlašování a odhlašování

 • Činnost ŠD je určena všem žákům základní školy, tj. 1. – 5.ročníku.
 • Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Poplatek za ŠD je stanoven směrnicí ředitelky školy a činí 100,- Kč měsíčně. Poplatek musí být uhrazen do 15. dne stávajícího měsíce.
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
 • Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.
 • Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

4. Organizace činnosti

 • Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 11.45 hod. do 16.00 hodin.
 • Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:
 • Po obědě do 13.00 hod.
 • Odpoledne 15.00 - 16.00 hod.
 • Na nepovinné předměty, kroužky a odpolední vyučování budou děti uvolňovány dle potřeby.
 • Do oddělení ŠD se zapisuje do 45 žáků na pravidelnou docházku.
 • Žáci si přinesou ve zvláštním sáčku podepsané oblečení na ven. ŠD pravidelně využívá školní zahradu, kde dodržuje řád školní zahrady.
 • Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování té které třídy v šatně školy.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě žáky, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
 • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracování domácích úkolů (pouze se       souhlasem rodičů, nikoliv před 15 hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v  praxi při vycházkách a dalších činnostech.
 • Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 • O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy.
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů ředitelky školy.
 • Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují.

5. Práva a povinnosti žáků

V podmínkách ŠD se jedná zejména o:

 • Právo vyslovovat své názory ve všech záležitostech, které se ho týkají. Tyto názory je třeba vyjadřovat slušně, klidně a rozumně.
 • Právo na svobodu projevu. Žák má právo nejen na svůj názor, ale má též právo svobodně jej vyslovit.
 • Právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu sdružování.
 • Právo na ochranu před týráním a zanedbáváním
 • Právo na zabezpečení přístupu k informacím.
 • Právo na informace a poradenskou pomoc.
 • Právo na informace o průběhu a výsledcích svého působení v ŠD.
 • Právo vyjadřovat se vhodným způsobem ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí tak, aby nenarušily průběh vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • Právo na soukromí.
 • Právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti
 • Právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením.
 • Právo na ochranu před všemi návykovými látkami a dalšími sociálně patologickými jevy, které ohrožují jeho duševní a tělesný vývoj
Povinnosti žáků
 1. Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 2. Respektovat všechny pracovníky školy i ostatní spoluobčany, chovat se vždy slušně, pozorně a ochotně zvláště ke starším a nemocným lidem, chovat se přátelsky k ostatním žákům
 3. Zacházet šetrně se školním majetkem, pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou prokazatelně žák zavinil, musí ji on nebo jeho zástupci odstranit či finančně uhradit jejich opravu.
 4. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení ŠD, školy a také ty, které mu byly svěřeny.  Žák nebo jeho zástupce je povinen hlásit vychovatelce poškození nebo ztrátu školní pomůcky, vydané žákovi školou.
 5. Neprodleně nahlásit vychovatelce nebo jinému pracovníkovi školy šikanu nebo projevy šikany, které jsou svědkem nebo o které se dozví.
 6. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající náhrada.
 7. Neprodleně, nejpozději však do druhého dne, ohlásit ztráty nebo poškození svých věcí vychovatelce, za předměty, které nemají přímý vztah k výchovně vzdělávací činnosti, nenese škola, pokud je nepřevzala do úschovy odpovědnost.
 8. Chránit své zdraví i zdraví jiných, dbát o čistotu a pořádek v ŠD i v jejím okolí.
 9. Chránit zařízení školy (vybavení a výzdobu tříd, malby na stěnách apod.), její areál i okolní zeleň  před poškozením.
 10. Nahlásit vychovatelce, případně jinému pracovníkovi školy, jakoukoli svoji nevolnost nebo úraz.
 11. Dodržovat tento řád školy.
Žáci mají zakázáno
 1. Nosit, držet, distribuovat a zneužívat v celé budově školy návykové látky – drogy, alkohol, cigarety
 2. Nosit do školy pyrotechnické výrobky včetně zábavné pyrotechniky, střelné  zbraně, nože a další předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo by ohrožovaly mravní výchovu žáků
 3. Během pobytu v ŠD používat mobilní telefon, telefon musí být vypnutý - výjimky stanoví pracovník školy. Mobilní telefon má žák pod stálou kontrolou. Manipulovat bez dozoru pracovníka školy s jakýmkoliv elektrickým spotřebičem, vypínačem, jističem, elektr. vedením apod.
 4. Chovat se nevhodně a netolerantně k učitelům, vychovatelům a zaměstnancům školy