Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

9. 5. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Dokumenty

Provozní řád školní družiny

Č.j.70/2020ŠD

Ředitelka školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a vyhlášky o zájmovém vzdělávání v platném znění vydává vnitřní řád školní družiny.

1. Údaje o zařízení

Typ zařízení: školské zařízení , součást ZŠ a MŠ Vráž, okres Beroun
Název zařízení: Školní družina
IZO: 150013710
Kapacita: 45 žáků, 
Ředitelka školy: Mgr. Hana Laňová
Personální zabezpečení: vychovatelka : Iva Sevaldová, Ivana Havlíčková, Lenka Thomayerová 
Adresa: Květnová 64, 267 11 Vráž, tel. 311672256
Účinnost ode dne: 1.9. 2020
Projednáno dne: 27.8.2020 pedagogickou radou
Vydala: ředitelka školy Mgr. Hana Laňová

2. Poslání ŠD

 • ŠD je školské zařízení, určené k zájmovému vzdělávání, umožňuje zájmové i odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování.

3. Přihlašování a odhlašování

 • Činnost ŠD je určena všem žákům základní školy, tj. 1. – 5.ročníku.
 • Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.
 • O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 • Poplatek za ŠD je stanoven směrnicí ředitelky školy a činí 100,- Kč měsíčně. Poplatek musí být uhrazen do 15. dne stávajícího měsíce. Za ranní družinu 50,- ( pro toho kdo chodí do družiny jen ráno 
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
 • Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.
 • Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

4. Organizace činnosti

 • Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 11.45 hod. do 16.00 hodin.
 • Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:
 • Po obědě do 13.00 hod.
 • Odpoledne 14.30 - 16.00 hod.
 • Na nepovinné předměty, kroužky a odpolední vyučování budou děti uvolňovány dle potřeby.
 • Do oddělení ŠD se zapisuje do 45 žáků na pravidelnou docházku.
 • Žáci si přinesou ve zvláštním sáčku podepsané oblečení na ven. ŠD pravidelně využívá školní zahradu, kde dodržuje řád školní zahrady.
 • Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování té které třídy v šatně školy.
 • Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
 • Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě žáky, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
 • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracování domácích úkolů (pouze se  souhlasem rodičů, nikoliv před 15 hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v  praxi při vycházkách a dalších činnostech.
 • Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.
 • O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy.
 • V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny omezena.
 • Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují.

 

  Ve Vráži 27.8.2020                                                   Vedoucí vychovatelka: Iva Sevaldová

                                                                                     Ředitelka školy Mgr. Hana Laňová  

Vnitřní řád školní družiny

 Č.j.71/2020ŠD


Ředitelka školy na základě ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává vnitřní řád školní družiny platný od 1. 9. 2020. 

OBSAH
I. Práva a povinnosti účastníků ve školní družině
II. Práva a povinnosti zákonných zástupců
III. Pravidla vzájemných vztahů účastníků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci
IV. Provoz a vnitřní režim školní družiny
V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků
VI. Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany účastníku

I. Práva a povinnosti účastníků ve školní družině
1. Účastníci mají právo:
a) užívat zařízení školní družiny
b) účastnit se všech akcí ŠD
c) podílet se na hodnocení své činnosti v ŠD
d) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
e) na svobodu myšlení, projevu a vlastního názoru, náboženství
f) na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
g) na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
h) na speciální péči v rámci možností školy jedná-li se o děti handicapované, s poruchami učení nebo chování
i) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
j) na svobodu ve výběru kamarádů
k) na volný čas a oddechovou činnost odpovídající jejich věku
l) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj
m) být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k pobytu a činnosti ve školní družině
n) na zajištění pitného režimu v rámci ŠD zdarma
o) užívat ve školní družině mobilní telefon, jako ideálního komunikačního prostředku při náhlých a nepředvídatelných událostech i s ohledem k právu každého jedince na sociální kontakty
p) nošení mobilního telefonu do školní družiny a jeho používání zde se děje výhradně na vlastní riziko majitele přístroje
2. Účastníci mají povinnost:
a) řídit se pokyny vychovatelek při všech činnostech v ŠD
b) své ošacení, aktovky a jiné osobní věci odkládat na určené místo; všechny věci je nutné označit (podepsat) tak, aby nedocházelo k záměně; neoznačené věci nemohou být identifikovány a předány zpět vlastníkovi; případnou ztrátu či záměnu účastníci hlásí ihned vychovatelce
c) chovat se šetrně a ohleduplně k veškerému vybavení ŠD
d) při vycházkách na veřejných komunikacích dbát dodržování pravidel silničního provozu
e) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
f) vyjadřovat svá mínění a názory vždy slušným způsobem
g) neprodleně nahlásit kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy stanou-li se svědkem krádeže, poškozování majetku nebo jiného závažného přestupku
h) dodržovat zákaz nošení „slizu“ a jiných podobných hmot do ŠD
i) v rámci pitného režimu nosit vlastní podepsanou láhev
j) po příchodu do školní družiny vypnout mobilní telefon; jeho aktivní použití se děje pouze s vědomím vychovatele
k) je přísně zakázáno zneužívat mobilní telefon k anonymním a jiným nevhodným telefonátům, pořizovat filmovou dokumentaci či fotodokumentaci v celém areálu školy i při školních akcích
l) je přísně zakázáno zneužívání školních PC k odesílání a přeposílání poplašných zpráv a otevírání stránek s erotickým, rasistickým a nacionalistickým obsahem a stránek, které nejsou důvěryhodné a mohly by napadnout PC virem
m) při používání školních mobilních telefonů a při práci na školních počítačích je každý povinen dodržovat zásady nařízení EU – GDPR a ochraně osobních dat týkající se IP adres a seznamu telefonních čísel. IP adresy a telefonní čísla nesmí být poskytnuta třetím osobám
3. Doporučení účastníkům ŠD:

a) používat převlečení na zájmové aktivity (např. pobyt na písku, venku, při výtvarné a pracovní činnosti)

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců
2. Zákonní zástupci mají právo:
a) na informace o chování účastníka v ŠD
b) na informace o akcích pořádaných ŠD
c) podávat návrhy k práci ŠD
2. Zákonní zástupci mají povinnost:
a) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka a změny v těchto údajích
b) zaznamenat do přihlášky/zápisního lístku rozsah docházky a způsob odchodu účastníka z ŠD
c) sdělit odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno na přihlášce/zápisním lístku,vychovatelce, učitelce písemně do 7.55 hod. daného dne na předepsaném formuláři (uvolnění ze školní družiny) ve výjimečných případech SMS zprávou (z evidovaného telefonního čísla v přihlášce/zápisním lístku)kterou je nutné telefonicky zpětně ověřit. Tel.čísla oddělení družin jsou v ŽK a notýskách.
d) ze ŠD si přebírat účastníky osobně (mohou uvést i další oprávněné osoby k vyzvednutí účastníka – viz přihláška/zápisní lístek) nebo mohou písemně požádat, aby účastník odcházel ze ŠD sám v určenou hodinu (vše je řádně zaznamenáno na přihlášce/zápisním lístku)
e) nevstupovat do budovy ŠD; po zazvonění vyčkají na pokyny vychovatele
f) vyzvednout účastníka nejdéle do 16,00 hodin; v případě nevyzvednutí účastníka ve stanovenou dobu, zákonný zástupce oznámí vychovatelce telefonicky důvod zpoždění a předpokládaný čas nápravy; v případě, že se zákonný zástupce nedostaví pro účastníka do 1 hodiny po ukončení provozní doby a nedá o sobě žádnou zprávu, uvědomí vychovatelka ředitelku školy, která rozhodne o dalším postupu (podle situace je možné informovat OSPOD)
g) mají povinnost dodržovat „provoz a vnitřní režim školní družiny“
h) po vyzvednutí účastníka z ŠD musí zákonný zástupci z bezpečnostních důvodů ihned opustit areál školy

III. Pravidla vzájemných vztahů účastníků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci
a) všichni pracovníci školy a účastníci ŠD se vzájemně respektují, dbají na vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností
b) všichni pracovníci školy a účastníci ŠD dbají o dodržování základních pravidel slušného chování a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
c) všichni pracovníci školy a účastníci ŠD dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy
d) vyzve-li ředitel školy nebo vychovatelka ŠD zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se účastníka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem
e) účastník ŠD zdraví pracovníky školy srozumitelným odpovídajícím pozdravem, ten účastníkovi na pozdrav odpoví
f) rodiče a další návštěvníci do prostor školní družiny nevstupují z hygienických důvodů
g) za cenné věci, finanční obnosy a hračky, které si děti přinesou svoje vlastní (mají je pod osobní kontrolou), školní družina neručí
h) zákonný zástupce zajistí, aby každý účastník měl v přihlášce/zápisním lístku zapsány tyto údaje:
telefonní čísla zákonných zástupců
zdravotní pojišťovnu účastníka
adresu účastníka zákonných zástupců
vyplní řádné odchody ze ŠD
i) vychovatelé věnují individuální péči účastníkům z málo podnětného prostředí, účastníkům se zdravotními problémy a specifickými poruchami učení či chování; při činnostech zohledňují výsledky lékařských vyšetření, zpráv a doporučení školského poradenského zařízení a sdělení rodičů o účastníkovi
j) zvláště hrubé slovní a fyzické útoky účastníka vůči pedagogickým a ostatním pracovníkům nebo ostatním účastníkům ŠD se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem, a je to důvod pro vyloučení ze ŠD
k) pedagogičtí a ostatní zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody; sledují zdravotní stav účastníka a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů zákonného zástupce účastníka a vedení školy; nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby; při úrazu poskytnou účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem, úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře; ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl první.

IV. Provoz a vnitřní režim školní družiny
a) základní údaje
adresa: Základní škola a Mateřská škola Vráž, okres Beroun
Květnová 64, Vráž 267 11
telefon: 311 672 256
web školy: www.zs-msvraz.cz
e-mail:zsms.vraz@seznam.cz
IČO: 75031108
ředitelka: Mgr.Hana Laňová
vedoucí vychovatelka: Iva Sevaldová
kapacita: 45 účastníků
b) provoz: 11,45 h - 16,00 h
c) pobyt venku: využíván areál školy, dětské hřiště v obci, hřiště TJ Sokol
po obědě do 13,00 h. z kmenového oddělení ŠD
ve 14,30 h.svačina + pitný režim (13,00 – 14,30 h. = řízená činnost účastníků i mimo prostory ŠD; od 14,30 h. z budovy ŠD)
dále podle údajů v přihlášce/zápisním lístku účastníka
e) do ŠD se účastníci přihlašují písemně na přihlášku/zápisní lístek během prvních dvou dnů v září
f) účastníka je možné přihlásit (pokud je volná kapacita ŠD) i odhlásit kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti zákonných zástupců
g) zákonní zástupci účastníků jsou seznámeni se školním řádem, vnitřním řádem ŠD, s ŠVP ZájV a se stanovením úplaty za ŠD při zápisu účastníků do ŠD
h) s vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí dítěte nebo písemnou formou (mohou využít školní notýsek pro sdělení nebo e-mail)
ch) dle Vnitřní směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání č.j. 537/18 se platí zpravidla ve třech splátkách za každý započatý měsíc (období září až prosinec, leden až březen, duben až červen)
i) výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině:
- ranní provoz ŠD: 50 ,- Kč/měsíc – přihlášený účastník na 1 až 5 dní v týdnu
- odpolední provoz ŠD: 100,- Kč/ měsíc – přihlášený účastník na 3 až 5 dní v týdnu
- odpolední provoz ŠD: 100,- Kč/ rok – přihlášený účastník na 1 až 2 dny v týdnu
j) účastník, který dochází do školní družiny jen jeden den v týdnu, uhradí nižší částku stanovenou směrnicí o úplatě
k) evidenci nepřítomnosti účastníků vedou vychovatelé v Přehledu výchovně vzdělávací práce jednotlivého oddělení ŠD
l) odhlášení účastníka ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce na předepsaném formuláři
m) o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a to zejména v případě účastníků se sociálním znevýhodněním

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků
a) bezpečnost a ochrana zdraví účastníků při ranních i odpoledních činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností
b) pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jako ve školním řádu
c) pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny
d) všichni účastníci se chovají při pobytu v ŠD i mimo ni tak, aby neohrozily zdraví a majetek svůj ani jiných osob
e) účastníkům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou
f) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků v ŠD, nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD účastníci ihned ohlásí vychovatelce
g) vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, které při první hodině chyběly, provedou o tom písemný záznam
h) účastníci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni
i) účastníkům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači
j) z bezpečnostních důvodů se účastníkům zakazuje otevírání oken ve školní družině
k) při přecházení účastníků do jiných učeben, či jiných akcích mimo budovu ŠD se řídí pokyny doprovázejících osob a pravidly silničního provozu; před takovýmito akcemi vychovatelka účastníky zvlášť poučí o bezpečnosti a toto datum poučení zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce
při činnostech v tělocvičně, na školním hřišti a zahradě, v knihovně, učebně IVT zachovávají účastníci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané provozním řádem odborné učebny; vychovatelé jsou povinni s nimi seznámit účastníky při první návštěvě těchto prostor; o všech poučeních BOZ účastníků provede vychovatelka záznam do Přehledu výchovně vzdělávací práce; řády odborných učeben jsou součástí organizačního řádu školy a jsou vyvěšeny na viditelném místě v učebně
l) poučení na počátku školního roku provádí vychovatelka nebo jiný určený pedagogický pracovník, který účastníky seznámí zejména:
s obsahem vnitřního řádu školní družiny
se zásadami bezpečného chování ve školní družině, na chodbách, v šatnách, při odchodu a příchodu ze ŠD, na schodišti, na veřejných komunikacích a na autobusové zastávce
se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s činností ŠD (např. „sliz“)
s postupem při úrazech
s evakuací osob dle požárního evakuačního plánu
při poučení na počátku činností ve školní družině vychovatelka seznámí účastníky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku
při poučení před akcemi, které se uskutečňují mimo školní družinu (vycházky, výlety, apod.), seznámí se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod.
vychovatelé řádně poučí účastníky o BOZ (WC, chodby, schodiště, prostory přilehlé ke ŠD, odborné učebny a autobusové zastávky)
vychovatelka ŠD vykonávající činnost školní družiny ve třídě, provede řádně poučení o BOZ na chodbách budovy ZŠ při příchodu a odchodu do ŠD/třídy, při cestě na WC a zpět (účastník nahlásí vychovatelce odchod i příchod), při cestě do šatnyZŠ, při odchodu domů
poučení před prázdninami provádí vychovatelka, která především:
varuje účastníky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod.
upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí
informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, varuje před koupáním v místech, která neznají, apod.
m) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činností ve školní družině, na chodbě, hřišti nebo dalších prostorách školy jsou účastníci povinni hlásit ihned své vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy
n) vedoucí zájmových útvarů nepořádaných školou, jsou povinni dodat podepsaný souhlas zákonných zástupců předávání účastníka pověřené osoby, převzít ze ŠD a předat účastníky zpět do ŠD
o) vedoucí zájmových útvarů pořádaných školou jsou povinni si osobně převzít ze ŠD a předat účastníky zpět do ŠD
p) pokud účastník odchází na zájmový kroužek mimo prostory školy, odchází podle údajů v zápisním lístku/přihlášce nebo se zákonným zástupcem

VI. Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
a) všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených účastníků
b) školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách na třídní schůzce rodičů; školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi zaměřenými na sociálně právní ochranu dětí a mládeže
c) účastníci ŠD mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy; porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu; ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely; ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce dětí, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci
d) projevy šikanování a diskriminace mezi účastníky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (děti i dospělí), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu a řádu školní družiny; podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu účastníků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce
e) pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem
f) pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad účastníky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna účastníků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet
g) všichni pedagogičtí pracovníci věnují v souladu s minimálním preventivním programem náležitou pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu a podporují preventivní aktivity v mimoškolní výchově; pečlivě sledují případné projevy zneužívání návykových látek a ostatní patologické jevy (hráčství, šikanování, vandalismus, kriminalita, xenofobie, rasismus) a navrhují cílená opatření; v této oblasti spolupracují s preventistou sociálně patologických jevů
h) pro účastníky a zaměstnance školy platí přísný zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v celém areálu školy
i) za hrubý přestupek proti školnímu řádu je považováno i přinášení nejrůznějších bodných, sečných a střelných zbraní, munice a zábavné pyrotechniky; tyto předměty budou v případě výskytu v ŠD účastníkům odebrány a předány zákonným zástupcům, současně bude informováno vedení školy a Policie ČR
j) při odhalení jakéhokoliv projevu šikany (slovní i fyzické) bude ŠD využívat všechna dostupná výchovná opatření a možné postupy při řešení této šikany, postupuje se podle Krizového plánu školy (k nahlédnutí na nástěnce školy nebo na webových stránkách školy http://www.zs-msvraz.cz). Nepřípustný je jakýkoliv projev šikany. Šikanování a stejně tak pasivní přihlížení šikaně a její nenahlášení je hrubým porušením školního řádu. Projevy tohoto chování budou projednány s rodiči a dohodnuty kroky k nápravě. Pokud šikanující účastníci své chování nezmění, má škola ohlašovací povinnost Policii ČR. Stejná pravidla platí, pokud by agresivní jedinci obrátili takové chování vůči pracovníkům školy.

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany účastníku
a) účastník šetrně zachází se svěřenými pomůckami, hračkami a jiným školním majetkem
b) každé svévolné poškození nebo zničení majetku ŠD, ostatních účastníků, vychovatelů či jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci účastníka, který poškození způsobil
c) každé poškození nebo závadu v ŠD hlásí účastník vychovatelce
d) požaduje-li ŠD náhradu škody po účastníkovi, musí poškození věci vždy prošetřit vychovatelka a pořídit záznam z šetření s podpisy všech zúčastněných
e) každý účastník odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí; před odchodem ze školní družiny každý účastník uklidí své pracovní místo a jeho okolí
f) účastníci dodržují hygienické zásady na WC a v umývárnách, šetrně manipuluje s vodovodními bateriemi a splachovadly, bidetovou sprchou

  Ve Vráži 27.8.2020                                Mgr.Hana Laňová
                                                                              ředitelka školy

 

 

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání

Č.j.68/2020

Podle § 123, odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanovuji ve školním roce 2020/2021 výši úplaty
za zájmové vzdělávání ve školní družině takto:

- Výše úplaty pro žáky, kteří jsou přihlášeni k zájmovému vzdělávání pouze na jeden den v týdnu je stanovena částka 100,- ročně.

- Výše úplaty pro žáky, kteří družinu navštěvují pravidelně každý den je 100,-/měsíc.

- Výše úplaty pro žáky, kteří navštěvují družinu jen ráno je 50,-/měsíc.

O snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a to zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním.


 

Ve Vráži 27.8.2020 Mgr. Hana Laňová

ředitelka školy