ZŠ a MŠ Vráž
Základní škola a mateřská škola Vráž

Historie a informace

Základní škola ve Vráži byla uvedena do provozu dne 1.6. 1880. Převážně sloužila dětem od 1. do 5. ročníku. Zřizovatelem školy je obec.
Od 1.1. 2003 se základní škola spojila s mateřskou školou, a tím vznikla příspěvková organizace s novým názvem Základní škola a Mateřská škola Vráž, okres Beroun . Od 1.8.2013 se stala ředitelkou Mgr. Hana Laňová.

Velikost , úplnost a umístění školy

ZŠ Vráž je málotřídní školou s 1. – 5. ročníkem. Je to neúplná škola pouze s 1. stupněm. Ve školním roce 2023-2024 navštěvuje základní školu 67 dětí. První ročník má samostatnou třídu - výuku v počtu 11 dětí. V I.třídě jsou sloučeny 3. ročník v počtu 12 žáků a 5. ročník v počtu 8 žáků, v II. třídě je 4.ročník v počtu 15 žáků a 2. ročník v počtu 21 žáků. MŠ 4 pedagogové. Ve ŠJ 3 kuchařky a hospodářka školy. V ZŠ je 10 peadagogů z toho 4 asistenti pedagoga, 3 vychovatelé a čtyři provozní zaměstnanci. Celkem má škola 22 zaměstnanců.
Škola je umístěna na návsi malé obce v dvoupatrové budově nedaleko chráněného území Český kras. Spádové město Beroun je vzdáleno 2 km. Škola je umístěna mimo hlavní silnici.

Součásti školy

 • Mateřská škola: kapacita 50 dětí
 • Základní škola: kapacita 80 žáků
 • Školní družina ( 3 oddělení ): kapacita 80 žáků
 • Školní jídelna: kapacita 150 jídel

fotografiefotografiefotografiefotografiefotografie

Materiální

Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená školní i pedagogická knihovna . Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Školní družina  má jedno oddělení, kromě standardního vybavení je vybavena novým nábytkem. Škola nemá tělocvičnu, ale využívá ke cvičení místní sokolovnu. Ředitelna školy je vybavena počítačem s laserovou kopírkou a tiskárnou, počítačem pro přípravu pedagogů a novým nábytkem. Všechny třídy jsou standardně vybaveny stavitelnými žákovskými stolky a židlemi, s žákovskými PC s připojením na internet, 14 notebooky, čtyři učebny i interaktivní tabulí.V druhém patře vznikla půdní vestavba dvou kmenových tříd a spisovny.

Prostorové

Areál školy zahrnuje  budovu, která je využívána společně základní i mateřskou školou, jídelnu,školní družinu a školní zahradu.
V přízemí budovy je kromě prostor mateřské školy školní kuchyně, šatna a školní jídelna.V mezipatře jsou umístěny toalety a místnost pro uklízečku. V prvním patře budovy jsou dvě třídy, ředitelna, sborovna a školní družina, ve druhém patře spisovna a dvě učebny. Pro děti mateřské školy a žáky ZŠ a ŠD  je určena školní zahrada s kovovými prolézačkami, pískovištěm, houpačkami, venkovní učebnou/ altánem. . Školní zahrada slouží pouze potřebám základní a mateřské školy. Škola není bezbariérová, integrovat vozíčkáře je možné jen v případě, že bude mít asistenta a „schodolez“. 

Technické

Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT, ale i dalších předmětů, celá škola je připojena na internet. Učitelé i žáci mají k dispozici  notebooky, interaktivní tabule. Škola po technické stránce nedisponuje odbornými učebnami. Bezpečnostní zajištění budovy je provedeno elektronickým zabezpečovacím systémem.Technický stav i zařízení budovy se neustále zlepšuje a  modernizuje.

Hygienické

Děti mají ve škole zajištěno stravování i pitný režim (stálé občerstvení na chodbě v patře ). Zmodernizovaná kuchyně slouží k přípravě dopoledních i odpoledních svačin pro děti základní i mateřské školy a zároveň k přípravě obědů. Pro odpočinek dětí a žáků  je k dispozici  školní družina s relaxačními kouty a školní  zahrada. Celá budova je vytápěna plynem. 

Naše škola  již několik let před tvorbou vlastního vzdělávacího programu podporovala principy vedoucí k podpoře učení, osobnostního a sociálního rozvoje a zdraví a tudíž o celkovou fyzickou, psychickou a sociální pohodu. Filozofií a následně i názvem našeho vzdělávacího programu se stala  ZDRAVÁ ŠKOLA.

Cílové kompetence programu Zdravé školy jsou:

 • žák rozumí pojetí zdraví, pojmům zdraví a prevence nemocí, dovede posoudit jaký vliv na zdraví mají situace, nabídky, média a další jevy
 • uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou
 • dovede řešit problémy a řeší je
 • má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého života
 • posiluje duševní odolnost
 • ovládá dovednosti komunikace a spolupráce
 • podílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech

Hlavními pilíři, ve kterých spočívá celkově zdravá atmosféra ve škole jsou:

1. Pohoda prostředí

 • Věcného- funkční, estetické a nadstandardní vybavení a zařízení
 • Sociálního – komunikace a spolupráce, společná činnost
 • Organizačního – efektivní organizace, relaxační aktivity, pohodové klima i lidé

Naše škola prošla několikanásobnou rekonstrukcí, takže můžeme říct, že jsme prostorově dobře vybaveni. Pohoda prostředí není ovšem dána prostorami samými, ale pohodu vytvářejí i lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto prostředí navštěvují. Svým ŠVP chceme dosáhnout toho, aby se zkvalitnila komunikace mezi lidmi, jejich kooperace, aby práci vhodně doplňovaly relaxační aktivity. Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemným, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.

2. Zdravé učení

 • Smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost
 • Spoluúčast, spolupráce
 • Motivující hodnocení
 • Klidná a otevřená atmosféra
 • Samostatnost žáků, zaujímání vlastních postojů
 • Podpora zvídavosti a spontánnosti, respektování potřeb jednotlivce
 • Rozvoj komunikace
 • Diferencovaný a individuální přístup k žákům, tj. zadávání práce podle schopností žáka, snaha o integraci postižených a sociálně znevýhodněných žáků, vytváření prostoru pro vzdělávání talentovaných žáků

Úkolem ŠVP je stanovení smysluplných cílů, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do učení, vhodně zapojovat evokaci a motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení.

3. Otevřené partnerství

 • Škola je modelem demokracie
 • Škola pořádá veřejné akce
 • Programy pro volný čas

Zdravá škola je otevřená všem, dětem i dospělým. Je akreditována jako středisko dalšího vzdělávání pedagogů. Usiluje o rozvoj programů pro volný čas, vytváří podmínky pro diskuse o dění ve škole, řeší problémy na úrovni samosprávné demokracie.

4. Netradiční formy a metody práce

 • integrované vyučování
 • projektové vyučování
 • samostatná práce
 • vyučování v blocích
 • kooperativní vyučování
 • výuka v pracovních a herních koutcích
 • používání koberců
 • dramatická výchova
 • didaktické hry
 • zájmové vyučování
 • pohyblivá délka vyučovacích hodin
 • netradiční uspořádání třídy
 • zavedení do vzdělávacího obsahu hodin tělesné výchovy projekty, spojené s turistikou a poznávání okolí
 • další aktivity – soutěže, kulturní vystoupení, výstavy, ozdravné pobyty, výlety, exkurze, výtvarné a pracovní techniky dle možností
 • vydávání dětských příspěvků do místního občasníku
 • rodiče se mohou účastnit vyučování, např. v dni otevřených dveří
 • stravování – více ovoce a zeleniny, omezení podílu bílkovin a množství tuků

5. Realizace doplňkových programů Zdravé školy

 • Integrační program
 • Environmentální program
 • Minimální preventivní program
 • Program Zdravé zuby, Ovoce do škol
 • Projektové dny
 • Evaluační a autoevaluační program

Školní vzdělávací program  má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

V našem ŠVP se proto usiluje o naplňování těchto základních cílů:

 • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti,  uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

K utváření a rozvoji klíčových kompetencí v naší škole volíme vlastní výchovně vzdělávací strategii.

1.  Kompetence k učení

 • nabízíme podněty a přístup k získávání informací ( encyklopedie, žákovská knihovna, internet, výukové programy, výstavy aj.)
 • pomocí sebepoznání žáka a jeho uvědomění si vlastních schopností a dovedností spoluvytváříme vlastní výukové programy a projekty
 • zaměřujeme se na kvalitní výuku environmentální výchovy a výuku cizího jazyka. Od 1. ročníku nabízíme cizí jazyk – angličtinu.
 • hodnocení považujeme za nástroj učení – žáci se učí, jak se učit
 • zapojujeme žáky od 1. ročníku do procesu sebehodnocení
 • hodnocení práce žáků od 2. ročníku napomáhají vlastní srovnávací testy
 • žáci naší školy se zúčastňují mnoha soutěží
 • ve výuce se žáci setkávají a metodami skupinového a kooperativního vyučování

2. Kompetence k řešení problémů

 • využíváme všechny vhodné příležitosti k navození objevování, experimentování
 • volíme strategie a techniky pro rozvoj kompetencí řešit problémy – skupinové a kooperativní vyučování, práce žáků v projektových dnech
 • žák při řešení problému pracuje s různými nabízenými zdroji informací, ověřuje jejich pravdivost, pracuje s vlastní chybou, hledá nová řešení
 • umožňujeme žákovi na modelových situacích řešit úlohy totožné s praxí
 • při řešení problémových situací klademe důraz na osobní vztah žáka k danému úkolu, na jeho individuální schopnosti, klademe důraz na možnost výběru
 • podporujeme žáka při účasti na soutěžích, prezentací svých prací

3. Kompetence komunikativní

 • učitelé školy využívají prvky a vhodné hry, které umožňují žákům porozumět neverbální komunikaci, rozvíjet ji a používat ji
 • učitelé používají gesto aktivního naslouchání, žáci jsou vedení k tomu, aby ho používali
 • ve všech předmětech klademe důraz na stručnou, spisovnou a kultivovanou mluvu žáků, na oslovování žáků mezi sebou
 • usilujeme o to, aby děti mohly písemně komunikovat v reálné situaci , přispíváme do místního periodika Zvěd
 • žáci tvoří významnou část webových stránek školy svými pracemi a příspěvky
 • od 1. ročníku se snažíme zajistit co nejlepší podmínky žákům pro seznámení s počítači a pro jejich využití ke komunikaci
 • v rámci předmětu informatika seznamujeme žáky s dostupnými technickými komunikačními prostředky, umožňujeme zpracování prací žáků v rámci projektů a jejich prezentaci
 • čtení, psaní a diskusi používáme jako nástroje učení ve všech naučných předmětech. Žáci vyhledávají odborné texty různého druhu a v různých zdrojích, čtou je a čerpají z nich potřebné informace

4. Kompetence sociální a personální

 • klademe důraz na bezpečné sociální prostředí ve škole
 • podporujeme individuální rozvoj žákovy osobnosti, jeho proces sebepoznání a seberealizace pomocí her a emoční výchovy
 • dbáme na to, aby se žáci naučili oceňovat práci druhých i svou vlastní- používáme k tomu různé techniky hodnocení a sebehodnocení
 • umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle
 • pracujeme na prevenci šikany, snažíme se odstranit prvky agresivity žáků pomocí různých projektů a integrovaných bloků – modelové situace, které předcházejí krizovým situacím, vytváříme situace, při kterých si žáci mohou pomáhat
 • umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce
 • ovlivňujeme žáky kladnými příklady
 • umožňujeme žákům vzájemně si sdělovat svoje pocity a názory

5. Kompetence občanské

 • v projektových dnech se žáci hlouběji seznamují s kulturním dědictvím regionu, státu, zemí EU
 • do školního řádu máme včleněny myšlenky Úmluvy o právech dítěte
 • máme ve škole i handicapované děti, kterým se individuálně věnujeme
 • vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností
 • vyžadujeme dodržování společenských norem, pravidel a zákonů
 • vedeme žáky k odmítání násilí a bezpráví
 • nacvičujeme řešení různých situací
 • zařazujeme autentické vyučování ( besedy, exkurze atd.)
 • zapojujeme žáky do školních akcí podle jejich individuálních schopností
 • organizujeme akce, projekty a projektové dny EVVO ( tj. environmentální výchovy )
 • vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech

6. Kompetence pracovní

 • vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, techniky a vybavení
 • připravujeme žáky na situace, při kterých si mohou vybrat ( pomůcky, materiál atd. )
 • důsledně vyžadujeme dodržování pravidel
 • umožňujeme žákům prezentovat svoji práci
 • vedeme žáky cíleně k poskytnutí první pomoci
 • vedeme žáky k posouzení rizik, která mohou vzniknout při práci
 • vedeme žáky ke třídění odpadu
 • vedeme žáky k odpovědnosti za své jednání a ochraně kulturních a společenských hodnot
 • zadáváme úkoly, při nichž žáci spolupracují
 • sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků a oceňujeme jejich pokrok
 • umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
 • vedeme žáky k sebepoznání a sebehodnocení ( výjezdy )
 • připravujeme a zařazujeme různé projekty pro žáky

7. Dotace z Evropského sociálního fondu

 • Základní a mateřská škola Vráž řešila v letech 2011-2014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Moderní škola, který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jeho smyslem bylo zvýšení úrovně kvality jazykového vzdělání, zvýšení počítačové gramotnosti a inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím moderních informačních technologií. V rámci projektu bylo vytvořeno 180 digitálních učebních materiálů z oblastí matematika, český jazyk, angličtina a člověk a jeho svět. Výstupy jsou veřejně přístupné na webové stránce www.dumy.cz

 logo.

nahoru

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

Pranostika na akt. den

Nejsou-li v létě hřiby, nebude v zimě sněhu.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.