ZŠ a MŠ Vráž
Základní škola a mateřská škola Vráž

Plán školy na školní rok 2016/17

KRÁTKODOBÁ KONCEPCE ROZVOJE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 

 

 

 

ZŠ A MŠ VRÁŽ, OKRES BEROUN

 

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
 2. VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ

 

 • POZNATKY A DOVEDNOSTI
 • OBLAST SOCIÁLNÍCH A ŽIVOTNÍCH HODNOT
 • ZDRAVÍ

 

 1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
 2. RODIČOVSKÁ VEŘEJNOST
 3. OBLAST ŘÍZENÍ
 4. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOLY
 5. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
 6. PLÁN SCHŮZÍ
 7. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
 8. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY
 9. FUNKCE, DLOUHODOBÉ ÚKOLY
 10. ÚKOLY PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ
 11. ZÁJMOVÉ ÚTVARY
 12. ŠKOLNÍ DRUŽINA
 13. PLÁN PRÁCE ZŠ

 

 

I.Všeobecná  ustanovení
Statutárním představitelem školy je ředitelka školy s  pravomocí rozhodovat s veškerou zodpovědností a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy a zainteresovaných subjektů, týkající se organizačního chodu školy. Organizační zajištění je určeno organizačním řádem školy.
Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy.
Ve školním roce 2018/2019 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Zdravá škola“, platného od 1. 9. 2010. Učební plány jsou k nahlédnutí  v ředitelně. Učebnice, které se používají ve výuce, musí mít schvalovací doložku MŠMT. 
Platí seznam pedagogické dokumentace na školní rok 2018/2019, uveřejněný na webových stránkách MŠMT. Pedagogická dokumentace se odesílá pouze v kopiích (Zákon o archivnictví), originály archivuje škola. Žáci v pololetí obdrží výpis, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku.
Směrnice, vydané ředitelkou školy, mají platnost i pro školní rok 2018/2019.
Pro školní rok 2018/2019 platí zásady čerpání prostředků FKSP ze dne 4.1. 2018.

II. Výchova a vzdělávání
Vyučovat v souladu v souladu se školním vzdělávacím programem „Zdravá škola“, platným od 1. 9. 2010. Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, motivující k dalšímu vzdělávání. Každému žákovi umožnit zažít úspěch. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu.
Vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat,zajistit plnou kvalifikovanost pedagogického týmu, podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace.
Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje v kontextu s nastavením a prováděním podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
- zodpovídá – koordinátorka ŠVP
- průběžně
- kontrola – ŘŠ

- zpracovat časové plány učiva v souladu s ŠVP „Zdravá škola“
- zodpovídají: vyučující + vedení školy
- termín: září 2018
- kontrola: ŘŠ

Zaměřit se na oblasti:

1. Poznatky a dovednosti
Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti.
Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti.
Hodnotit podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy, ověřit jejich účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.
Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování.
Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.
Rozvíjet kvalitní nabídku školy v méně obvyklých formách vzdělávání – individuální vzdělávání, plnění povinné školní docházky v zahraničí, vzdělávání dětí cizinců a podpora jejich adaptačního procesu.
- využít standardy základního vzdělávání pro obory Čj, M a Aj při naplňování vzdělávacích cílů
- zodpovídají – vyučující + vedení školy

Rozvíjet čtenářskou gramotnost – na rozvoji se musí obecně podílet vyučující,  je nutné zaměřit se na práci s texty; ve výuce vybírat především texty, které jsou pro žáky základní školy sdělné a srozumitelné a zabývají se různými aspekty reálného života, dále vyučující připraví akce ve spolupráci s knihovnami či jiné motivační akce; při práci s textem se zaměřit na získávání informací a jejich vyhledávání, zkoumání použitého jazyka a prvků textu, dále posouzení obsahu textu, jeho formy a jejich vzájemného vztahu, vyvozování závěrů vyplývajících z textu a interpretaci myšlenek a informací textu – úkol je dlouhodobý, čtenářská gramotnost je problémem většiny našich škol; při práci je nezbytný individuální přístup k žákům, čtenářskou gramotnost je nutné vnímat jako druh kompetence.
- zodpovídají: vyučující
 

2. Oblast sociálních, životních hodnot
Zapojit žáky aktivně do chodu školy.

Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnoticí stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií.Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Každý pedagog by měl v rámci výuky nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat především k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, ke škole, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost a činnost celé školy na veřejnosti prostřednictvím webu školy a zpravodaje Zvěda .
Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimo vyučovací aktivity s ohledem na běžný chod školy.
Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce a organizačních forem vyučování.
V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem.

3. Zdraví
Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců, pozornost věnovat mimo jiné estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících.
Zamezit tomu, aby činností školy bylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin.
Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.
V rámci podpory péče o zdraví a pozitivního přístupu ke zdravému životnímu stylu pravidelně pořádat školy v přírodě pro všechny třídy školy a plavecké kurzy pro žáky 3. tříd.
V oblasti sociálně patologických jevů aktualizovat Minimální preventivní program; program bude vycházet ze zkušeností let minulých, stanoví i další aktivity; přínosem plnění tohoto úkolu by mělo být posílení pozitivního vnitřního klimatu školy, vztahu žák a pedagog; zaměřit se zejména na opatření k prevenci násilí a šikany mezi žáky – cílem je posílení dobré atmosféry a vztahů mezi žáky; v rámci Minimálního preventivního programu klást důraz na proměnu školy, kooperaci a zdravý životní styl.
Sledovat projevy rasismu, šikanování, týrání … - v případě zjištění problémů ihned informovat vedení školy, základem je práce se sociálním klimatem a atmosférou tříd, monitoring a screening vztahů ve třídních kolektivech a práce s jeho výsledky; dle potřeby provádět preventivní diagnostiku kolektivů a spolupracovat s odborníky (s psychology, etopedy, případně vyhledat právní pomoc).
Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy, a minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování žáků.
Vytvářet příznivé sociální klima pro přijímání kulturních a jiných odlišností, zaměřit se na včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházet všem formám rizikového chování, průběžně vyhodnocovat účinnost preventivního programu.
Minimální preventivní program vypracovat v souladu s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28), který obsahuje nové a změněné přílohy.
- zodpovídají – MP
- termín – aktualizace MPP: září 2018; opatření: průběžně
- kontrola – vedení školy

Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti.
Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovná poradkyně bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Třídní učitelé spolupracují s výchovnou poradkyní při vypracování IVP, předávají výchovné poradkyni neprodleně veškeré potřebné informace o žácích, spolupracují s ostatními vyučujícími v dané třídě. Základním trendem je individualizace a diferenciace vzdělávacího procesu.
Systematicky spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření. Metodickou podporu pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, výchovného poradce, školního metodika prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků, posílit kvalitu poskytovaných poradenských služeb zejména zajišťováním součinnosti školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť.
Poradenské služby školy zaměřit zejména na poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání žáků nadaných, péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi, metodickou podporu učitelům, spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
- zodpovídají –TU + vyučující
- termín – průběžně
- kontrola – vedení školy

V souvislosti s předchozím úkolem zpracovat individuální plány pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrované v běžných třídách.
- zodpovídají –TU
- termín – září 2018, dále průběžně dle potřeby
- kontrola – vedení školy

Vzdělávání pedagogů v oblasti péče o děti integrované a se SVPUCH zůstává i nadále prioritou DVPP, vzdělávání bude uskutečněno formou individuálních programů pro učitele a asistentky pedagoga a formou školení pro sborovnu.

Při vzdělávání cizinců je nutné postupovat dle § 20 školského zákona a využívat metodický materiál MŠMT připravený k výuce cizinců.

III. Pedagogičtí pracovníci
Vycházet ze zásady, že "činnost školy je služba veřejnosti". Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat jej jako jednotlivce, osobnost. Výchovně vzdělávací proces přizpůsobovat tak, aby byly v optimální míře rozvíjeny nejlepší vlastnosti žáka.
Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost.

IV. Rodičovská veřejnost
Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče.
Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s vyučujícími, využitím webových stránek školy, společné akce, aj.

V. Oblast řízení
Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti – výchovný metodik prevence, koordinátor ŠVP.

Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů – týdenních.
Hospitační činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům a respektování individuálních zvláštností žáků, dále bude věnována rozvoji funkčních gramotností žáků, především čtenářské gramotnosti.
Hodnocení školy provádět s využitím interních srovnávacích testů, využívat externí možnosti (Scio). Zaměřit se na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.
Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání.
Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance.

VI. Nejdůležitější úkoly ve školním roce 2018/2019 
1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje.
2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, , metodik prevence rizikového chování a zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků.
3. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu – prohloubit péči o talentované žáky i o žáky se specifickými výchovnými poruchami učení a chování, aktualizovat individuální vzdělávací plány pro žáky s SVPUCH. Pokračovat ve spolupráci s PPP a SPC centrem s cílem poskytovat poradenskou pomoc.
4. Pokračovat v péči o žáky.
5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v těchto oblastech. Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů k pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy.
6. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, boj proti absenci, účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
7. Zaměřit se na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.
8. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti ŠD.
9. Rozšířit nabídku zájmových kroužků organizovaných školou.

10. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak pro žáky, tak i pedagogy, rozšiřovat využití interaktivní tabule ve výuce.
11. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, při kterých rodiče mohou být přímo účastni na práci školy.

12. Pokračovat v propagaci práce školy ve Zvědu a Berounském deníku a na webu školy.
13. Pokračovat v budování školního systému vlastního hodnocení.

VII. Materiálně technické zajištění
Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro zlepšení zázemí učitelů, především technického vybavení sboroven a kabinetů. Modernizace ICT pro žáky. Pořízení interaktivní tabule do III. třídy.


VIII. Plán schůzí
Vedení školy (ŘŠ, ZŘ, VP, vedoucí ŠD, vedoucí ŠJ, školník): 1x týdně
Metodická sdružení, předmětové komise: září, leden, květen (v případě nutnosti může ředitelka školy svolat schůzi i mimo plánované termíny)
Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: středa
Provozní porady: vždy druhé úterý v měsíci od 14:00 hodin, ředitelka školy může svolat provozní poradu i mimo stanovený termín. Předběžné termíny porad jsou uvedeny v tabulkovém ročním plánu činností.
Semináře, školení – dle nabídek a výběru.                                            
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, začátek a závěr školního roku, na období uzavírání klasifikace, a rovněžna dobu schůzí a porad.Nahrazování dovolené pedagogických pracovníků během hlavních prázdnin není z provozních důvodů možné, zaměstnanci mohou čerpat neplacené nebo náhradní volno.

Pedagogické rady
30.8.2018               

22. 11. 2018                 
21.3.2019               
20.6.2019                
                   
Ředitelka školy může svolat k jednání pedagogickou radu i mimo stanovené termíny a může termíny i čas změnit.

Třídní schůzky, konzultační hodiny

        (od 15.30 hodin ve II.třídě ( pí .úč. Pavlásková)
      (od 15.30 hodin v kmenových třídách)
       (od 15.30 hodin v kmenových třídách)
Ředitelka školy může svolat rodiče k jednání i mimo stanovené termíny i čas a může stanovené termíny změnit. 
Při neúčasti rodičů na třídních schůzkách zpracují učitelé hodnocení za klasifikační období a veškeré informace týkající se průběhu vzdělávání žáků do žákovských knížek a deníčků. Konzultace v průběhu školního roku jsou možné v kdykoliv od 7.30 – 7.50 hodin  vyučujícím vždy po telefonické domluvě.

IX. Organizace školního roku
Začátek školního roku                                   pondělí 3.9.2018
Podzimní prázdniny                                      pondělí, úterý 29.a30.10.2018
Vánoční prázdniny                                        sobota 22.12.18 - 2.1.2019
Konec 1. pololetí                                           31. 1. 2019
Pololetní prázdniny                                      1. 2. 2019
Jarní prázdniny                                             4.2.- 10.2.2019 
Velikonoční prázdniny                                 čtvrtek, pátek 18. - 19.4.2019
Zakončení školního roku                              pátek 28.6.2019
Hlavní prázdniny                                          29.6. - 31.8.2019
Zahájení školního roku 2019/2020               pondělí 1. 9. 2019

Ředitelské volno                                           31.10. - 2.11.2018                     

Zápis do první třídy

Den otevřených dveří


Školy v přírodě
Výjezdy na školu v přírodě se uskuteční ve 2. pololetí školního roku v termínu …………………... Řídí se Směrnicí ŘŠ ke konání zotavovacích akcí pro děti – škola v přírodě. Vedoucí výjezdu, jmenovaný ředitelkou školy, odpovídá za organizaci, průběh i vyúčtování celé akce.


Plavecký výcvik
V 1. pololetí školního roku bude organizován plavecký výcvik pro žáky2., 3. a 4. ročníku v plaveckém bazénu v Berouně a každý čtvrtek od 8.00 do 9.30. Za organizaci výcviku zodpovídá vedoucí akce, jmenovaný ředitelkou školy. Výuku v plavecké škole hradí škola, + dopravu na plavecký výcvik. Začínáme 13.9.2018. Jedná se o 20 lekcí.

Srovnávací testy
V tomto školním roce se opět zúčastní žáci 3., 5. tříd srovnávacích testů agentury SCIO (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecně studijní předpoklady, příp. životní kompetence).
Školní závěrečné písemné práce ve 2. – 5. třídě budou vypracovány jako srovnávací a poslouží internímu srovnání výsledků žáků jednotlivých ročníků.

Zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníku základních škol prostřednictvím systému InspIS SET bude provedeno na jaře roku 2019.

Projektové dny a akce pro 1. - 5. 
viz . dodatek příloha č.1 a 2.

Soutěže a olympiády vyhlášené MŠMT a dalšími organizacemi – dle zájmu žáků a návrhů jednotlivých vyučujících.

Inventura
Inventura HM, NM, učebnic a skladů proběhne v termínu od 1. 11. do 31. 12. 2018.
Jmenuji inventarizační komisi v tomto složení: J.Hromasová – předseda, členové I.Havlíčková,P.Trochová 
Inventarizace proběhne za fyzické přítomnosti správců kabinetů.
Komise připraví podklady pro likvidační komisi ve složení: H.Burianová, H.Laňová, K.Kantorová.
Inventarizační i likvidační komise zdokumentuje svou činnost na tiskopisech schválených MŠMT ČR.
Inventura pokladny proběhne 1x za čtvrtletí.
Složení inventarizační komise: Mgr. Pavlásková, I.Sevaldová

X. Personální zajištění školy
Ředitelka školy:          Mgr. Hana Laňová
Zástupce ředitele:      Mgr. Hana Pavlásková

I.                                 Mgr. Hana Laňová                             
II.                                        Jana Hromasová

III.                              Mgr. Hana Pavlásková
IV.                                      Jana Hromasová
V.                              Mgr. Hana Pavlásková
Výchovná poradkyně: Jana Hromasová

Protidrogový koordinátor – metodik prevence:          Mgr. Hana Laňová

Koordinátor školního vzdělávacího programu:           Mgr. Hana Laňová
Metodik IT :                                                   Mgr. Hana Laňová
Asistent pedagoga:      Ivana Havlíčková, Lenka Thomayerová

Školní družina:            
1. odd. - 1.a 2.ročník       Iva Sevaldová

2. odd. – 3.,4.a5.ročník   Ivana Havlíčková
 

Školní jídelna:         Kamila Kantorová - vedoucí ŠJ, Vladislava Nejedlá - hlavní kuchařka, Dagmar Haklová, 
Ekonomka a mzdová účetní: Stanislava Šilingerová
Hospodářka:                           Kamila Kantorová                           
Školník:                                  Renata Musílková
Úklid:                                     Renata Musílková – pro ZŠ, Hana Svatošová – pro MŠ

XI. Funkce, dlouhodobé úkoly 

Jméno, příjmení

Úkol 

Ivana Havlíčková

Výzdoba ZŠ, ŠD

 

Klub čtenářů, knihovny
Sponzor – dary

 

Výzdoba školních šaten

 

Tvořivé ručičky- kroužek

Iva Sevaldová

web školy

 

Web – školy

Jana Hromasová

Koordinátor kulturních a spol. akcí
metodik EVVO,Švpř, dopravní výchova, turistický kroužek

Mgr. Hana Pavlásková

Reprezentace školy v tisku, výtvarné soutěže, kroužek origamy, dokončení studia, besídky kulturní akce

Mgr. Hana Laňová

Správce ICT, metod.prevence, spec.pedag.školy, keramika

Petra Trochová

Pohybový kroužek

Hana Burianová

Výzdoba MŠ, výtvarný kroužek

Ivana Řeřichová

Web pro MŠ, pohybový kroužek

Ivana Havlíčková

Asistent pedagoga 4.ročník,

Lenka Thomayerová

Asistent pedagoga 4.ročník

Denisa Dunová

Pohybový kroužek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVPP bude v dalším období zaměřeno na:
- oblast péče o děti integrované a se speciálními vzdělávacími potřebami
- studium k výkonu specializovaných činností (koordinátor IT, environmentální výchovy)
- prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti

XII.Úkoly předmětových komisí:
- Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
- Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
- Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
- Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, k výuce používají pouze učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT, navrhují opatření na zlepšení stavu vybavenosti pomůckami a učebnicemi, nákup nových učebnic a učebních pomůcek projednávají s ředitelkou školy.
- Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
- Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
- Plánují DVPP.
- Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek.
- Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
- Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
- Podílejí se na úpravě školního vzdělávacího programu.
- Připravují žáky na soutěže, jednotlivé soutěže přidělují vyučujícím.
- Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí, aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy.
- Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
- Vytváří koncepci práce, rozpracovává do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv.
- Metodicky řídí a kontrole práci ostatních členů komise a usiluje o jejich aktivní zapojení.
- Vytváří plán, na schůzích jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy.
- Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
- Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů.
- Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.


XIII. Zájmové útvary
Zájmová činnost zajištěna pedagogy školy -  kroužky a v rámci školní družiny dle rozpisu a zájmu dětí.

 XIV. Školní družina

Provoz ŠD        pondělí - pátek     11:45 – 16:00

Oddělení

Vychovatelka

Umístění

třída

1. oddělení

Iva Sevaldová

I.třída

1.+2.ročník

2. oddělení

Ivana Havlíčková

III.třída

3.,4.a5.ročník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim ŠD
1. Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny.
2. Akce mimo pravidelný program hlásí vedoucí vychovatelka vedení školy do týdenního plánu práce.

 

XV.Plán práce

 

Celoroční soutěž pro všechny žáky SOVÍ UNIVERZITA

-zajímá nás život zvířat, květin = příroda. Třídění odpadu sběr papírů, podzimních plodů, sběr starého pečiva, EVVO

příloha č.1

BRANNÁ VÝCHOVA

 

      - září – integrovaný záchranný systém – vojenské muzeum, hasiči Zdice

 

-listopad – první pomoc v přírodě

 

-duben – vzorní pomocníci - psi 

 

-červen – Den policie

 

příloha č.2

ČESKÉ TRADICE

 

-Sv.Václav

-Bramboriáda, divadlo Gong

-Listopadové dušičky – strašidelné vyprávění – posezení s rodiči

-Vánoční zpěvohra

-Masopust aneb pravá česká zabijačka

-Aprílová škola

-Čarodějnice Filipojakubská noc – spaní ve škole čt/pá

-Pankrác, Servác, Bonifác

-Den dětí

 

Změny vyhrazeny. Doplnění akcí v průběhu roku.

 

 

nahoru

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.